Revision og RegnskabRevision og Rådgivning

REGNSKAB

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af regnskab for din virksomhed?

Abel og Jørgensen har stor erfaring med at hjælpe små og mellemstore virksomheder i udarbejdelse af regnskaber, enten ud fra bogføring, som virksomheden selv har foretaget eller ud fra bogføring, som vi har bistået med i vores bogførings- og administrationsafdeling.

Revisor er oftest den mindre virksomheds vigtigste økonomiske rådgiver. Vi lægger derfor vægt på at udarbejdelse af et regnskab sker med rådgivning for øje og med følgende 3 fokusområder:

  • Vi lægger vægt på, at der altid er et kendt ansigt / en kendt stemme at snakke med. Vi har ingen telefonsvarer, hos os modtager en sekretær dit opkald og stiller dig videre til den rette revisor, som ikke nødvendigvis skifter ansigt hvert år.
  • Vi lægger også vægt på at overholde alle tidsfrister. Du skal kunne regne med, at når du afleverer dit materiale hos os, så går vi i gang med at udarbejde regnskabet hurtigst muligt og skulle vi mangle noget, får du hurtig respons fra os.
  • Hos os er alle kunder vigtige - også de små kunder - og således bestræber vi os meget på at være netop din personlige økonomiske rådgiver, som du trygt kan ringe og spørge om alle økonomiske spørgsmål.

Regnskabet kan bruges i mange sammenhænge, måske skal du bruge det til at få eller vedligeholde kreditfaciliteter i banken eller måske skal du kun bruge regnskabet til udfyldelse af selvangivelse m.v.

Et regnskab - enten et årsregnskab eller et perioderegnskab - kan dog også bruges til løbende opfølgning og rådgivning omkring virksomhedens drift og likviditet, således at regnskabet også bliver et værktøj for ledelsen i virksomheden.

Vi bestræber os altid på at gøre regnskabet så forståeligt som muligt. Vi skriver derfor altid regnskabsbreve til vores kunder og holder også meget gerne regnskabsmøder med vores kunder, hvor vi uddyber regnskabstallene samt analyserer herpå.  Der opstår oftest en god dialog på sådanne møder, hvor man kan mødes, se hinanden i øjnene. Dette medvirker til, at regnskabet ikke kun bliver envejskommunikation, men også bruges i rådgivningssammenhæng for virksomhedens og ejerkredsens bedste.

REGNSKABSERKLÆRINGER

Revision - Review - Regnskabsmæssig assistance

I forbindelse med revisors udarbejdelse af et regnskab, forsynes et sådant med en erklæring fra revisor.  Erklæringen er blandt andet med til at sikre, at regnskabet er retvisende samt at det overholder gældende lovgivning.

Revisor er i den sammenhæng "offentlighedens tillidsrepræsentant". Dette betyder blandt andet, at enhver tredje part skal kunne have tillid til et regnskab, hvorpå revisor har afgivet erklæring. Hvor høj grad af sikkerhed / tillid afhænger af erklæringstypen. Nedenfor er beskrevet de 3 mest anvendte erklæringstyper på regnskaber.

RevisionRevision og Regnskab

Når vi som revisorer afgiver en revisionspåtegning på et regnskab, skal vi kunne udtale os omkring konklusionen på vores arbejde med høj grad af sikkerhed.  For at revisor skal kunne give en sådan påtegning med høj grad af sikkerhed, skal han/hun foretage en række handlinger, således at revisor opfylder god revisionsskik, herunder revisionsstandarder og lovgivning. Det kræves blandt andet, at vi som revisorer er uafhængige og habile, når vi udfører revisionsarbejdet.

Vores arbejde med revisionen giver sig som oftest til kende gennem to forskellige rapporteringer. Dels en ekstern rapport til offentligheden igennem vores påtegning på det reviderede regnskab, og dels en intern rapport til virksomhedens ledelse igennem vores protokollat om den udførte revision.
Vores revisionsarbejde er underlagt en lovpligtig kvalitetskontrol, således at vore skriftlige instrukser og arbejdsmetoder løbende er underkastet kontrol fra Revisortilsynet.

Resultatet af revisionen kan dog bruges til mere end bare en erklæring. Oftest fører revisors arbejde og handlinger i forbindelse med revisionen til anbefalinger og gode råd, som virksomheden og ejerne kan bruge til at skabe bedre resultater.

Review/gennemgang

Læser man en reviewerklæring ord for ord, fremgår det at en reviewerklæring på et regnskab giver regnskabsbruger begrænset grad af sikkerhed for at regnskabet er korrekt.

Reviewet foretages med baggrund i forespørgsler til blandt andet ledelsen og eventuelle medarbejdere i virksomheden. Et review giver ikke samme sikkerhed som revision, men revisor er stadig underlagt lovpligtig kvalitetskontrol.

Når vi i Abel og Jørgensen udarbejder et regnskab og påtegner dette med en reviewerklæring, vil vi naturligvis altid søge at gøre regnskabet retvisende, ligesom vi ud fra kendskab til regnskabet og virksomheden i øvrigt vil rådgive virksomheden og dennes ejere.  

Regnskabsmæssig assistance (opstilling af regnskab)

Såfremt du kun skal bruge regnskabet til selvangivelsesformål og derved kun har behov for et bilag til selvangivelsen eller et mindre regnskab, kan vi også være behjælpelige hermed. Vi vil i så fald ud fra de tal og opgørelser, vi modtager fra dig og evt. bogholder, opstille et regnskab/bilag til selvangivelse eller andet efter aftale. En påtegning omkring regnskabsmæssig assistance med opstilling af regnskabet giver ingen grad af sikkerhed og er ikke omfattet af den lovpligtige kvalitetskontrol.